slider
Rozdajemy choinki

REGULAMIN AKCJI

„Rozdajemy Choinki”

(zwany dalej regulaminem)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa akcji

Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Rozdajemy Choinki”.

Nazwa organizatora akcji

Organizatorem akcji jest „CAPITAL PART 10 – CD LOCUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, 00-347 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

Zasięg akcji

Akcja prowadzona będzie w Galerii Dębickiej, ul. Ks. Nosala 2, 39-200 Dębica.

Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów i usług uprawniających do udziału w akcji.

Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w akcji rozpocznie się 14.12.2020 r. o godz. 9.00, a zakończy się 21.12.2020 r. o godz. 21.00.

Uczestnicy akcji

Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które dokonają zakupów na kwotę min 200 zł w jednym lub w kilku z punktów handlowych zlokalizowanych w Galerii Dębickiej przy ul. Ks. Nosala 2 w Dębicy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W Akcji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Dębickiej, pracownikami Galerii Dębickiej, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z Galerią Dębicką (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.

ZASADY PROWADZENIA AKCJI
Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie internetowej: www.galeriadebicka.pl oraz na Facebooku.
Warunkiem udziału w akcji jest:

Dokonanie w terminie podanym w p. 1.D. zakupu towarów lub usług w jednym lub w kilku sklepach, punktach usługowych lub gastronomicznych na terenie Galerii Dębickiej na kwotę co najmniej 200 zł. Z uwagi na ustawę z dnia 26 października 1983 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) w akcji nie można uczestniczyć na podstawie zakupu napojów alkoholowych. Z akcji wyłączone są zakupy w sieci CARREFOUR.

Odebrać choinkę będzie mogło pierwsze 1000 osób, które dokona zakupów w podanym terminie za ww. kwotę, zgłosi się do Punktu Obsługi Akcji, zweryfikuje swój paragon/y, otrzyma kupon uprawniający do odbioru choinki, a następnie zgłosi się po choinkę do Punktu odbioru choinek (Punkt odbioru choinek znajduje się przy wejściu do Galerii Dębickiej od strony sklepu Kik i H&M).

Kilka paragonów na łączną kwotę 200 zł (sumujemy paragony) upoważnia do odbioru choinki. Jednorazowe zakupy powyżej kwoty 200 zł (wielokrotność kwoty 200 zł), nie upoważniają do odebrania kolejnych choinek.

Osoba, która zrobiła zakupy za min. 200 zł upoważniona jest do odbioru tylko jednej choinki.

D.Uczestnik akcji zobowiązany jest okazać oryginał dowodu zakupu dla celów kontrolnych hostessie w Punkcie Klienta. Hostessa przystawi pieczęć weryfikującą paragon/y.

Choinki wydawane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Galerii Dębickiej w dniach od 14 do 19 grudnia 2020 r. od godz. 10.00 do godz. 21.00, a 20 grudnia 2020 r. od godz. 10.00 do godz. 19.00 oraz 21 grudnia 2020 r. od godz. 10.00 do godz. 21.00, dla 1000 pierwszych osób, które dokonały zakupów za min. 200 zł, zgłosiły się z paragonem/ami do Punktu Klienta, odebrały kupon, a następnie zgłosiły się po choinkę do Punktu odbioru choinek.

Podczas akcji zostanie rozdanych 1000 choinek. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.

WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDANIE CHOINEK

Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu Uczestnik otrzyma kupon na choinkę.
Podczas trwania akcji do rozdania będzie 1000 choinek.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Administracji Galerii Dębickiej do 3 dni od odebrania choinki. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Reklamacje rozpatruje Administracja Galerii Dębickiej. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone osobiście w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator  zastrzega  sobie prawo do skrócenia akcji jeśli choinki zostaną rozdane wcześniej lub jej przedłużenia jeśli choinki w podanym terminie nie zostaną rozdane.
Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym regulaminem.